Model antecontract vanzare cumparare

Model antecontract vanzare cumparare

Antecontract vanzare cumparare

I. PARTILE

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-vanzator;

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-cumparator.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Model antecontract vanzare cumparare

Incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect ........................................ .

III. DATA LA CARE SE VA INCHEIA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

Contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect ..................., se va incheia la data de ..................

IV. PRETUL CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE

Antecontract vanzare cumparare

Pretul de vanzare al ................ stabilit de parti prin prezentul antecontract este de ................ lei platibili la data autentificarii contractului de vanzare-cumparare.

V. CONTINUTUL CONTRACTULUI

Drepturile promitentului-vanzator:

Promitentul vanzator la data de .............. incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Obligatiile promitentului-vanzator

Promitentul-vanzator are obligatia sa incheie contractul de vanzare-cumparare la data stabilita.

Drepturile promitentului-cumparator

Promitentul-cumparator are dreptul sa la data de .............. incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Obligatiile promitentului-cumparator

Promitentul-cumparator are obligatia sa incheie contractul de vanzare-cumparare la data stabilita.

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR

Model antecontract vanzare cumparare

Transmiterea drepturilor dobandite de catre promitentul-cumparator in urma incheierii prezentului antecontract nu este posibila decat cu acordul prealabil scris al promitentului-vanzator

VII. RISCUL LUCRULUI

Riscul pieirii bunului ramane in sarcina promitentului-vanzator pana la data autentificarii contractului de vanzare-cumparare.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In caz de executare cu intarziere a obligatiei prevazute in prezentul antecontract partea in culpa datoreaza penalitati de intarziere de ...%/zi din pretul contractului de vanzare-cumparare de ................ lei/zi de intarziere.

In caz de neexecutare a obligatiei, partea in culpa datoreaza, cu titlu de daune-interese, ...% din pretul contractului de vanzare-cumparare /............... lei; de asemenea, daca una din parti refuza sa-si execute obligatiile asumate, cealalta parte este indreptatita sa solicite instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.

IX. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

PROMITENT BENEFICIAR

Model antecontract vanzare cumparare

Antecontract vanzare cumparare