Model cerere de recursCerere de recursDomnule Presedinte,

Subsemnatul ..........................., domiciliat in ............, str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............, declar recurs impotriva hotararii nr. .... din ........... pronuntata de .................... in dosar nr. ..../.......... prin care am fost obligat la ...................... .

Motivele cererii:

In fapt, ........................................... .

In drept, .................. art. 304 C. de procedura civila.

Ca urmare a celor declarate mai sus, va rog sa dispuneti casarea hotararii nr. .... din ........... a ................... si sa trimiteti dosarul spre rejudecare.

Anexez prezentei cereri dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Data .............

Semnatura recurentului

...................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ........................Cerere de recurs