Model contract de arendaContract de arenda

(model 2)

Incheiat astazi, ..................

INTRE:

Societatea Comerciala ...................., inmatriculata la nr. .........., in Registrul Comertului ............., cu sediul in ................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., cod postal ............, tel/fax ............, cont nr. ........., deschis la Banca .................., reprezentata de ..............., in calitate de arendator

si

Societatea Comerciala ...................., inmatriculata la nr. .........., in Registrul Comertului ............., cu sediul in ................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., cod postal ............, tel/fax ............, cont nr. ........., deschis la Banca .................., reprezentata de ..............., in calitate de arendas.

OBIECTUL CONTRACTULUI:

Contract de arenda

Obiectul contractului este darea in arenda de catre S.C. ................, in calitate de proprietar, a terenului pe suprafata caruia este o livada de ........., terenul in suprafata de .........., situat in ................ avind ca vecini:

- la N.: ..................;

- la S.: ..................;

- la V.: ..................;

- la E.: ..................,

teren care este delimitat de celelalte terenuri cu livezi de .....................

DURATA CONTRACTULUI:

Termenul arendarii este de ........ ani, incepind cu data incheierii prezentului contract, cand se va face si predarea bunurilor.

PRETUL CONTRACTULUI:

Contract de arenda

Partile au convenit ca pretul arendarii este de .......... lei anual, suma care se va plati esalonat in ..... rate, rate care vor fi platite la urmatoarele date: ................

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR:

ARENDATORUL este obligat:

- sa predea arendasului bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite;

- sa garanteze pentru evictiune;

- sa predea bunurile in stare corespunzatoare de exploatare;

- sa plateasca impozitele si taxele aferente bunurilor arendate;

- alte obligatii prevazute de lege.

Drepturile si obligatiile ARENDASULUI:

- sa primeasca bunurile care fac obiectul contractului de arenda la termenul si in conditiile stabilite;

- in cazul in care arendatorul doreste sa vanda bunurile ce fac obiectul prezentului contract, arendasul beneficiaza de un drept de preemtiune la cumparare.

- sa plateasca arenda la termenele stipulate in contract;

- sa nu subarendeze, fara consimtamantul scris al arendatorului;

- sa vegheze la respectarea hotarelor, a semnelor hotarelor si sa instiinteze proprietarul, ? timp util, despre orice tulburare sau incalcare de hotar;

- sa restituie bunurile arendate la incetarea contractului;

- alte drepturi si obligatii prevazute de lege.

RISCUL CONTRACTULUI

ARENDATORUL suporta riscul pieirii lucrului numai daca aceasta nu a fost cauzata de fapta culpabila a ARENDASULUI sau daca ARENDASUL nu a fost pus in intarziere cu privire la obligatia de restituire a lucrului.

FORTA MAJORA

Partile contractante nu raspund de neexecutarea sau de executarea necorespunzatoare a contractului daca aceasta a fost cauzata de forta majora.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile ce decurg din indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabila si numai daca acest lucru nu este posibil, se vor rezolva de catre instanta competenta.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ..............., in ... exemplare, din care ......................

Arendator Arendas

.................. ..................   

Model - contract cadru de arenda