Model contract de comodatContract de comodat

Art. 1. PARTILE

.........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODANT

.........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODATAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contract de comodat

Cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a urmatorului bun .............( se individualizeaza bunul prin indicarea caracteristicilor)

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de .... , incepand cu ...., data la care bunul va fi predat comodatarului.

Art. 4. DREPTURI SI OBLIGATII

Contract de comodat

a) Drepturile comodantului:

- sa ceara rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul nu-si respecta obligatiile prevazute in prezentul contract.

b) Drepturile comodatarului

- sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului pe toata durata contractului;

- sa ceara restituirea sumelor platite de acesta pentru conservarea bunului;

- sa retina bunul pana cand comodantul ii va remite cheltuielile de conservare a bunului;

c) Obligatiile comodatarului

- sa se ingrijeasca de bunul imprumutat intocmai ca proprietarul acestuia;

- sa foloseasca lucrul potrivit destinatiei sale;

- sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestuia, neavand dreptul sa ceara restituirea acestora de la comodant;

- sa restituie bunul imprumutat la implinirea termenului stipulat in prezentul contract;

Art. 5. RISCURI

Comodatarul va suporta riscul deteriorarii sau pieririi bunului in urmatoarele cazuri:

- intrebuintarea acestuia contrar destinatiei sale;

- folosirea bunului dupa expirarea termenului convenit de parti prin prezentul contract;

- daca comodatarul ar fi putut salva bunul imprumutat prin inlocuirea acestuia cu un bun al sau, atunci cand exista pericolul distrugerii acestuia;

In celelalte cazuri riscul deteriorarii sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

Art. 6. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:

- prin restituirea bunului de catre comodatar inaintea termenului prevazut in contract:

- prin trecerea termenului prevazut in contract;

- prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar;

- prin decesul comodatarului;

Art. 7. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa-oi execute obligatiile asumate.

Art. 8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre

instantele judecatoreoti competente.

Prezentul contract s-a incheiat astazi .......in ...... exemplare

COMODANT COMODATAR   


Model - contract cadru de comodat