Model procura pentru obtinerea vizei de tranzitProcura pentru obtinerea vizei de tranzit

 

            Subsemnatul ........................................................................... cetatean ......................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................, de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ..................................... la data de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., imputernicesc prin prezenta pe .................................................................. cetatean .........................., nascut la data de .................................., in localitatea ........................................, de sex ..................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ............................, seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data de ........................................., cod numeric personal ..............................................................., delegat al S.C. ................................... sa ma reprezinte, cu depline puteri, la organele competente, in vederea intocmirii tuturor formalitatilor necesare pentru obtinerea vizei de tranzit si destinatie in .......................................................................................................................... .

            In acest scop, mandatarul meu va indeplini toate formalitatile necesare obtinerii vizei, va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

            Prezenta procura este valabila timp de .................. de la data autentificarii, mandantul având puterea sa o revoce oricând si sa notifice mandatarului acest act prin executorul judecatoresc competent.

            Redactata si editata/dactilografiata in .............. exemplare, la ............., astazi, data autentificarii.

            S-au eliberat partilor ................ exemplare.

 

MANDANT

 


Model procura pentru obtinerea vizei de tranzit